Chứng nhận ISO 14001:2015

22/11/2021

Giới thiệu chung

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) là một liên đoàn trên toàn thế giới của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (các cơ quan thành viên của ISO).

ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các tiêu chí cho một hệ thống quản lý môi trường (EMS), nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm bớt các tác động tiêu cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này được xây dựng theo chu trình PDCA (Hoạch định - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động). Quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức/doanh nghiệp. Đây cũng là phiên bản mới nhất thay thế cho phiên bản cũ ISO 14001:2004

Chung-nhan-ISO-14001-2015-chuan.png

Chứng nhận ISO 14001: 2015

Vai trò, ý nghĩa của chứng nhận

Tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường đang thay đổi cân bằng với các nhu cầu kinh tế - xã hội. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho phép tổ chức đạt được các kết quả dự kiến mà tổ chức đặt ra cho hệ thống quản lý môi trường của mình. 

Hệ thống quản lý của Phenikaa Electronics hoàn toàn đáp ứng các điểu kiện về bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015, đóng góp vào phát triển bền vững trong phạm vi: 

  • Sản xuất và kinh doanh 
  • Các thiết bị đèn LED và kết nối IoT 
  • Bảng mạch điện tử 
  • Thiết bị IoT: thiết bị gia dụng thông minh

Chứng nhận ISO 14001: 2015 chứng minh Phenikaa Electronics sở hữu hệ thống quản lý môi trường hiệu quả, tích hợp quản lý môi trường vào các quy trình kinh doanh, định hướng chiến lược và ra quyết định, điều chỉnh chúng với các ưu tiên kinh doanh khác và kết hợp quản trị môi trường vào hệ thống quản lý tổng thể của Nhà máy. Từ đó góp phần giảm thiểu các tác động môi trường bất lợi và tăng cường các tác động môi trường có lợi, đặc biệt là những tác động có ý nghĩa chiến lược và cạnh tranh

Chứng nhận ISO 14001: 2015 chứng minh Phenikaa Electronics sở hữu hệ thống quản lý môi trường

Chứng nhận ISO 14001: 2015 chứng minh Phenikaa Electronics sở hữu hệ thống quản lý môi trường