Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng (sau đây được gọi tắt là “Điều khoản”) được PHENIKAA LIGHTING (sau đây gọi tắt là “PHENIKAA LIGHTING’’ hoặc “Chúng tôi”) soạn thảo nhằm mục đích nêu rõ các nội dung thỏa thuận giữa chúng tôi và người dùng website: www.phenikaalighting.com và bất kì ứng dụng, dịch vụ hoặc công cụ điện tử nào của PHENIKAA LIGHTING (gọi chung là “Dịch vụ”) mà ở đó các Điều khoản này được đưa ra, bất kể việc người dùng đăng nhập hoặc sử dụng từ thiết bị nào (bao gồm cả bằng các thiết bị di động). Người dùng cam kết đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các điều khoản sử dụng, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan khi thực hiện truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của PHENIKAA LIGHTING. Trong quá trình vận hành các Dịch vụ, PHENIKAA LIGHTING có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều khoản sử dụng và các thông tin khác bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo tới người dùng. Những quy định sửa đổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên các Dịch vụ và được hiểu là đã có sự chấp thuận, tuân thủ của người dùng khi truy cập. Trong trường hợp người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của PHENIKAA LIGHTING. 

HẠN CHẾ SỬ DỤNG VỀ NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN 

PHENIKAA LIGHTING hoặc các bên thứ ba ủy quyền cho PHENIKAA LIGHTING có tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với các tài liệu, hình ảnh được đăng tải trên các Dịch vụ mà PHENIKAA LIGHTING và/hoặc bên thứ ba sở hữu. PHENIKAA LIGHTING cấp quyền sử dụng có giới hạn, mang tính cá nhân, không độc quyền, không nhằm mục đích thương mại và không chuyển giao đối với các tài liệu đăng tải trên các Dịch vụ này cho người dùng để phục vụ mục đích tương tác với Dịch vụ của PHENIKAA LIGHTING. Trừ các trường hợp ngoại lệ được nêu trong bản Điều khoản này hoặc đã được PHENIKAA LIGHTING chấp thuận trước bằng văn bản, người dùng không có quyền sao chép, tải, trình chiếu, mô phỏng, cung cấp, sửa đổi, chuyển đổi, điều chỉnh hoặc cải biên các tài liệu, hình ảnh này dưới bất kỳ hình thức nào. Bất kỳ việc sử dụng nào như trên đều là trái phép, bị tự động vô hiệu mà không cần thông báo trước. Người dùng phải xóa hoặc hủy tất cả các tài liệu, hình ảnh có được từ các Dịch vụ của PHENIKAA LIGHTING. PHENIKAA LIGHTING có quyền thông báo tới các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện bất kỳ hành động nào được xem là bất hợp pháp, hoặc khi nhận được thông báo từ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào về hành vi vi phạm đó. PHENIKAA LIGHTING sẽ hoàn toàn hợp tác theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để điều tra về các hành vi được cho là bất hợp pháp hoặc có nguy cơ xâm phạm các quyền của PHENIKAA LIGHTING bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ,... 

BẢO MẬT THÔNG TIN 

PHENIKAA LIGHTING không có nhu cầu nhận các thông tin bảo mật hoặc có tính độc quyền từ người dùng qua các Dịch vụ này, vì vậy các thông tin và/hoặc tài liệu được gửi đến PHENIKAA LIGHTING sẽ được xem là KHÔNG mang tính bảo mật. Cùng với việc gửi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, người dùng được xem là đã trao cho PHENIKAA LIGHTING quyền không giới hạn và không thể hủy bỏ để: 

 • Sao chép, mô phỏng;
 • Phát hành, đăng tải;
 • Chuyển giao, phân phối, công bố;
 • Điều chỉnh, sử dụng làm nguồn thông tin cho các sản phẩm mới;
 • Các quyền tự do sử dụng khác đối với thông tin và/hoặc tài liệu đó. 

PHENIKAA LIGHTING sẽ không công bố danh tính hoặc công khai việc người dùng đã gửi tài liệu hoặc thông tin, trừ các trường hợp: 

 • PHENIKAA LIGHTING nhận được sự cho phép từ người dùng để sử dụng danh tính;
 • PHENIKAA LIGHTING được yêu cầu thực hiện việc đó theo quy định của Pháp luật. Các thông tin cá nhân được người dùng gửi đến PHENIKAA LIGHTING nhằm mục đích đăng ký nhận sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật của Công ty. Vui lòng xem mục “Chính sách bảo mật” để biết thêm các thông tin chi tiết liên quan đến chính sách bảo mật thông tin của PHENIKAA LIGHTING. 

HIỆU LỰC THÔNG TIN 

Các thông tin được PHENIKAA LIGHTING đăng tải trên các Dịch vụ có thể bao gồm thông tin tham khảo và/hoặc trích dẫn tới các sản phẩm, chương trình và dịch vụ của PHENIKAA LIGHTING, mà những sản phẩm, chương trình và dịch vụ này không được công bố và/hoặc áp dụng tại quốc gia của người dùng. Các thông tin nêu trên không khẳng định PHENIKAA LIGHTING có kế hoạch công bố và/hoặc ra mắt các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ đó tại quốc gia của người dùng. Vui lòng tham khảo thông tin từ đại diện PHENIKAA LIGHTING gần nhất về các sản phẩm, chương trình và dịch vụ hiện đang áp dụng tại địa phương. 
PHENIKAA LIGHTING không chịu trách nhiệm và không đảm bảo các thông tin, hình ảnh được đăng tải trên các Dịch vụ này phù hợp với pháp luật địa phương của người dùng. Việc truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ ở các quốc gia/vùng lãnh thổ mà thông tin của Dịch vụ bị cấm là bất hợp pháp. Khi thực hiện truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của PHENIKAA LIGHTING, người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật địa phương. Việc soạn thảo, cung cấp, đăng tải các thông tin, hình ảnh lên các Dịch vụ này tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam. 

NHÃN HIỆU 

Hình ảnh Logo của PHENIKAA LIGHTING , tên các bộ sưu tập và sản phẩm được ký hiệu với biểu tượng ™ hoặc ® là các nhãn hiệu được đăng ký bởi PHENIKAA LIGHTING và/hoặc các công ty thành viên. Nhãn hiệu PHENIKAA LIGHTING không được phép sử dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ không phải là sản phẩm hoặc dịch vụ của PHENIKAA LIGHTING.

LIÊN KẾT TỚI CÁC WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA 

Các Dịch vụ này có thể chứa đựng các liên kết tới các website và/hoặc tích hợp các ứng dụng khác không thuộc sự quản lý và kiểm soát của PHENIKAA LIGHTING. Các đường dẫn tới các website và/hoặc ứng dụng này không thể hiện việc PHENIKAA LIGHTING bảo trợ hoặc có liên kết với các website và/hoặc ứng dụng đó. PHENIKAA LIGHTING chỉ cung cấp các đường dẫn đó với mục đích thuận tiện cho người dùng và không chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung của các trang liên kết và/hoặc ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào khác trong một trang liên kết và/hoặc ứng dụng đó. 
® ® PHENIKAA LIGHTING không phải là bên liên quan hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào giữa người dùng với các bên thứ ba, ngay cả khi người dùng biết đến các bên thứ ba đó (hoặc sử dụng đường dẫn tới các bên đó) từ bất kỳ Dịch vụ nào của PHENIKAA LIGHTING. Trường hợp người dùng truy cập một website và/hoặc ứng dụng không thuộc PHENIKAA LIGHTING, kể cả khi website và/hoặc ứng dụng đó chứa hình ảnh, logo của PHENIKAA LIGHTING, vui lòng hiểu rằng: 

 • Website và/hoặc ứng dụng đó hoàn toàn độc lập với PHENIKAA LIGHTING;
 • PHENIKAA LIGHTING không kiểm soát các nội dung trên website và/hoặc ứng dụng đó. Để được cấp quyền liên kết với các Dịch vụ của PHENIKAA LIGHTING, người dùng phải đồng ý rằng PHENIKAA LIGHTING giữ toàn quyền hủy bỏ quyền liên kết tới Dịch vụ của PHENIKAA LIGHTING bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp đó, người dùng phải gỡ bỏ ngay lập tức các đường dẫn tới Dịch vụ của PHENIKAA LIGHTING. Việc liên kết tới các Dịch vụ của PHENIKAA LIGHTING phải được PHENIKAA LIGHTING chấp thuận trước bằng văn bản, đồng thời KHÔNG:
 • Tạo các trang sao chép từ bất cứ trang nào thuộc Dịch vụ của PHENIKAA LIGHTING hoặc sử dụng các kỹ thuật khác để chỉnh sửa hình thức và giao diện trình bày trong Dịch vụ này dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Thể hiện không chính xác mối quan hệ giữa chủ sở hữu đường dẫn đó và PHENIKAA LIGHTING;
 • Thể hiện rằng PHENIKAA LIGHTING bảo lãnh, tài trợ, bảo đảm cho website, ứng dụng và/hoặc các sản phẩm/dịch vụ được cung cấp bởi website và/hoặc ứng dụng có chứa đựng liên kết đó;
 • Thể hiện nhận thức sai hoặc gây nhầm lẫn về PHENIKAA LIGHTING hoặc gây tổn hại đến uy tín của thương hiệu hoặc các nhãn hiệu thuộc PHENIKAA LIGHTING. 

MIỄN TRÁCH NHIỆM 

PHENIKAA LIGHTING không đảm bảo mọi thông tin, hình ảnh được đăng tải trên các Dịch vụ là phù hợp, chính xác tại thời điểm người dùng truy cập và hoạt động các Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn. Người dùng tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro về vi-rút, sâu máy tính, trojan và các chương trình độc hại khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị mất dữ liệu, hư hỏng hệ thống trong trường hợp người dùng tải hoặc thu thập tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm, chương trình hoặc dịch vụ từ các Dịch vụ này bằng bất cứ cách nào. 
Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, người dùng có thể tham gia vào các hoạt động và giao dịch liên quan đến các bên thứ ba như: mua bán hàng hóa/dịch vụ, hoạt động quảng cáo... . Trừ trường hợp có thông báo bằng văn bản từ PHENIKAA LIGHTING, các hoạt động nêu trên hoàn toàn chỉ trong phạm vi liên quan giữa người dùng và bên thứ ba. PHENIKAA LIGHTING không có trách nghiệm, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ đối với các giao dịch giữa người dùng và bên thứ ba đó. Trong giới hạn cho phép của pháp luật, PHENIKAA LIGHTING hoàn toàn không chịu trách nhiệm với các bên về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, điển hình hoặc mang tính hậu quả nào liên quan đến hoặc bắt nguồn từ Dịch vụ hoặc việc sử dụng các Dịch vụ của PHENIKAA LIGHTING; hoặc bất cứ trang hay nguồn nào được liên kết tới, được trích dẫn từ, hoặc có thể truy cập qua các Dịch vụ. 

HIỆU LỰC RIÊNG RẼ 

Trường hợp bất kỳ điều khoản, quy định nào trong Điều khoản sử dụng này bị bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào tuyên bố là vô hiệu, bất hợp pháp, hoặc không thể thực thi được toàn bộ hoặc một phần căn cứ các quy định của luật hiện hành thì những điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng, miễn là các điều khoản bị hủy bỏ không ảnh hưởng đáng kể đến các quyền khác của các bên.

LUẬT ÁP DỤNG 

Toàn bộ nội dung của Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh nào liên quan tới các Dịch vụ của PHENIKAA LIGHTING sẽ được giải quyết bởi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

HỖ TRỢ 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A
Địa chỉ: 167 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: 1900 8336 
Email: info_lighting@phenikaa.com